Klokkenluider met de dood bedreigd via Justitie

27-09-2010

Advertentie, geplaatst in NRC van 27-09-2010 en Haarlems Dagblad van 28-09-2010

Dat kan toch niet waar zijn! Let wel hier boven staat niet dóór maar via Justitie. Maar zelfs via is bedreigend en intimiderend. Medio juni jl. kort na mijn persconferentie over De Demmink Doofpot werd de voorzitter van de kort daarvóór opgerichte Stichting Expertgroep Klokkenluiders ontboden op Justitie. Van de Officier van Justitie kreeg de voormalig rechercheur Gerrit de Wit het advies 6 weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn leven hier gevaar liep. Een merkwaardig advies om de benen te nemen uit het onveilige Nederland. Welke maatregelen nam Justitie tegen deze bedreiging? Geen enkele! Was het intimidatie van een klokkenluider die op mijn verzoek een rapport heeft geschreven over een pedofielen netwerk waarover ik was aangeschreven door een andere klokkenluider, eveneens voormalig rechercheur? Deze schreef: "Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde sg Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici." (pag. 7 van De Demmink Doofpot)

Toegelicht heeft De Wit een en ander op de persconferentie over De Demmink Doofpot van Chipshol in Nieuwspoort op 6 juni jl. onder grote belangstelling van de pers. Kort daarna werd hij dus ontboden met daarbij de doodsbedreiging via Justitie

Deze intimidatie staat overigens niet op zichzelf.

1. Het eerste geval betreft de topambtenaar - een voormalige medewerker van sg Demmink - wiens autobanden lek geprikt zijn kort na het uitbrengen van zijn onthullende rapport d.d. 15 februari 2010 over het schrikbewind van deze sg, integraal opgenomen in De Demmink Doofpot. Daarvan is een procesverbaal opgemaakt. Daarna durfde deze voormalige ambtenaar geen verdere gegevens meer te verstrekken.

2. Het verwijderen van de NOS-verslaggever Jeroen de Jager van het Demmink-dossier blijkens zijn email, "...wil ik je informeren dat ik me niet langer bezighoud met het Dossier Demmink. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking."

De Jager zat Demmink dicht op zijn huid, na 2 jaar onderzoek. Hij was dan ook met 5 NOS-collega's aanwezig op de persconferentie. Daags daarvoor rapporteerde hij in het NOS-journaal uitvoerig over de oprichting van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders. Juist toen deze voortreffelijke niet loslatende verslaggever op het punt stond over De Demmink Doofpot op de tv te publiceren, werd hij van het Demmink-dossier afgehaald.

NB. Of dit eveneens gebeurd is bij een tweede even belangrijke tv-rubriek is mij niet bekend. Een van haar eveneens volhardende verslaggevers had toegezegd over Demmink te zullen publiceren op voorwaarde van een indringende bespreking met de anonieme top-ambtenaar die over Demmink heeft gerapporteerd. Met de laatste heeft in aanwezigheid van de directeur van Chipshol en mij de verzochte bespreking plaatsgevonden in ons kantoor op 18 juni jl. Hoewel de voormalig ambtenaar het grote risico genomen heeft zich bloot te geven, is de belofte tot publicatie niet nagekomen. Of dit ligt aan een tweede verslaggever bij deze bespreking aanwezig, kan ik niet beoordelen. Heel onterecht vroeg deze nl. aan de ambtenaar, die op ons verzoek zich geopenbaard heeft, of er nog een tweede ambtenaar was die zijn verhaal kon bevestigen, waarop deze hem vroeg wat hem weerhield om te publiceren.

3. Op 23 augustus jl. is ingebroken in het huis van de directeur van Chipshol. Een keurige inbraak niet de gebruikelijke rotzooi achterlatend maar vakwerk. Zeer selectief zijn slechts 2 persoonlijke voorwerpen gestolen. Zijn gouden horloge en een medaillon van zijn vrouw waarin een fotootje van haar overleden moeder. Heel opvallend liet men andere sieraden ongemoeid.

Zijn al deze opmerkelijke gebeurtenissen bij personen die gevaarlijk zijn voor Demmink toeval? Veel lezers hebben gevraagd of wij niet bang zijn. Uiteraard zijn wij wel op onze hoede. Is het toeval dat juist op de avond vóór de inbraak mijn zoon getelefoneerd had met zijn jongste dochter die ongerust was na Demmink pedofiel te hebben "gegoogled" op internet? Nadat hij haar had gerustgesteld werd binnen 24 uur bij hem ingebroken.

Heeft de Officier van Justitie op eigen initiatief en gezag de klokkenluider aangeraden de wijk te nemen naar het buitenland? Sg Demmink is niet alleen wat Justitie betreft de machtigste man in Nederland en Hirsch Ballin de baas. De anonieme top-ambtenaar schreef daarover: "De arm van Joris Demmink reikt tot de top 100 van de bestaande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD." (pag. 23 van De Demmink Doofpot).

Tot Doodzonde tegen de Rechtsstaat, gepubliceerd bijna een jaar geleden op 31 oktober 2009, wist ik van Demminks bestaan niet af. Vanaf de vervanging van de 3 Haarlemse rechters die februari 2005 Schiphol veroordeeld hadden tot vergoeding van alle schade wegens het onterechte bouwverbod op een van onze businessparken, heb ik mij geconcentreerd op de vraag wie de machtige ambtenaar is, daarvoor verantwoordelijk. Welnu dat is voor mij geen vraag meer. Echter wel hoe het mogelijk is dat de meinedige rechter Westenberg zich 15 jaar heeft kunnen handhaven en of hij alleen staat of dat er sprake is van een netwerk. Waarom is deze rechter er immers zo goed vanaf gekomen met een vervroegd pensioen plus een premie van € 75.000? Ik heb mij dan ook gedwongen gezien op 19 oktober 2009 een strafklacht wegens meineed tegen hem in te dienen en voorts een getuigenverhoor aan te vragen.

NB. De behandeling van mijn aangifte verloopt niet alleen opvallend traag maar ook merkwaardig. Pas na vier maanden kreeg ik bezoek van 2 leden van de Rijksrecherche. Hun eerste vraag was, welk belang ik had bij de strafklacht tegen Westenberg. Een merkwaardige vraag. De vraag is immers veeleer welk belang Justitie/de Staat heeft om Westenberg niet te vervolgen wegens meineed en valsheid in geschrifte maar te belonen met vervroegd pensioen en € 75.000. Onheilspellend vind ik tevens dat procureur-generaal mr. H.N. Brouwer (benoemd evenals alle procureurs-generaal door sg Demmink), waaronder de Rijksrecherche ressorteert, onlangs in een tv-interview en in de pers duidelijk te verstaan gegeven heeft zelfs heel belangrijk onderzoek niet te kunnen uitvoeren wegens gebrek aan financiën.

De rechtbank Utrecht heeft besloten dat Chipshol in oktober en november a.s. 6 toprechters en 1 advocaat onder ede mag horen te beginnen met Westenberg. Opmerkelijk is dat uitgerekend deze pensionado de hele maand oktober verhinderd zou zijn. Een slecht voorbeeld van een rechter! Als eerste kan hij nu pas op 4 november a.s. onder ede verhoord worden. Zal hij opnieuw verhinderd zijn?

Tenslotte rijst de vraag waarom voormalig premier Lubbers onlangs getracht heeft de vorming van een kabinet VVD-CDA met gedoogsteun PVV te torpederen door Hirsch Ballin naar voren te schuiven. Het lijkt immers niet uitgesloten dat zo'n regering Demmink, al vóór zijn benoeming in opspraak en nooit weerlegd, zou laten vallen dan wel vervolgen. Echter met Hirsch Ballin, knecht van Demmink, als minister van Justitie zou dat onmogelijk zijn. Thans moet Hirsch Ballin in opdracht van Demmink op het CDA-congres opnieuw proberen de nieuwe regering te torpederen. Wederom doe ik een oproep aan HM de Koningin om de Augiasstal op Justitie te laten uitmesten door een krachtdadige nieuwe regering.

Crans, 24 september 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)
Oprichter Chipshol, Eurowoningen
en Eurohome France

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets