Fatsoen moet je doen; mooie woorden, slechte daden

In mijn advertentie Open brief aan minister Hirsch Ballin in NRC Handelsblad van 23 april 2010 heb ik deze minister van Justitie een rapport toegezegd over zijn hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Demmink, al vele jaren in opspraak. In Doodzonde tegen de Rechtsstaat ben ik al kort op hem ingegaan. Allereerst op zijn uitgavenpatroon naar aanleiding van 2 artikelen in NRC Handelsblad getiteld Topman Justitie dineerde voor 13 mille, voorts Declaraties hoger dan van andere sg's d.d. 12 september 2009, tenslotte gevolgd door een hoofdredactioneel commentaar Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties slecht voorbeeld d.d. 15 september (pag. 219 en 220). Bovendien verwijs ik naar mijn Nawoord blz. 255: "Is Hirsch Ballin wel de baas van Justitie? Of is dit de secretaris-generaal die kennelijk zijn gangetje mag gaan, € 18.000 aan eten en vooral drinken mag uitgeven. Hirsch Ballin heeft dit nota bene vergoelijkt en slechts opgemerkt 'De gemaakte kosten zijn soms aan de hoge kant maar van onrechtmatigheden is geen sprake.' Hoe weet deze minister dat zo zeker? Immers zijn s-g is niet alleen de s-g met veruit het hoogste bedrag voor etentjes maar is tevens de enige s-g die geen formulieren invult. Bovendien is zijn s-g de enige die wat de uitgaven van € 13.000 betreft bonnetjes bewerkt met andere woorden geknoeid heeft. Tenslotte zijn er over € 5.000 uitgaven helemaal geen bonnetjes. Met wie heeft de s-g dan gegeten en gedronken?" Deze Joris Demmink wordt al jaren publiekelijk beschuldigd van pedofilie, het tweede onderwerp, zo men wil beschuldiging, waarop ik eveneens ingegaan ben o.a. op pag. 255 "Fatsoen moet je doen, stelt onze minister-president. Waarom tolereren Balkenende en Hirsch Ballin dan dit wangedrag van deze s-g en negeren zij de beschuldigingen over zijn vermeende pedofilie? Niet alleen Demmink is door deze passiviteit chantabel maar ook Hirsch Ballin en zelfs Balkenende dus de regering. Immers pedofilie wordt in de beschaafde wereld als misdadig beschouwd en berecht."

Opvallend is nu dat tegen de oppermachtige s-g niets ondernomen wordt, en dat deze rustig zijn gangetje mag gaan. Waarom onderneemt Hirsch Ballin niets tegen zijn s-g? Wat heeft deze minister te verbergen? Hirsch Ballin zal toch niet gechanteerd worden door zijn eigen s-g? Daarbij wil ik benadrukken dat juist de s-g van Justitie een voorbeeld moet zijn voor zijn collegae en voor alle ambtenaren. Waarom worden bedoelde artikelen in NRC Handelsblad genegeerd door Hirsch Ballin evenals mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat reeds van een half jaar geleden? Ten overvloede herhaal ik de 2 vragen in mijn open brief van 23 april 2010 aan deze minister van Justitie, opgenomen in NRC Handelsblad van 26 april 2010.

1. Hoe is het mogelijk dat zijn voorganger Donner deze s-g in 2002 benoemd heeft, terwijl Demmink toen al jaren in opspraak was?
2. Hoe is het mogelijk dat Hirsch Ballin Demmink tot op heden gehandhaafd heeft ondanks diverse aangiften en een stroom van negatieve publiciteit in het NOS Journaal, Een Vandaag, Netwerk en andere media?

Dit stilzwijgen, dit negeren in plaats van regeren doet het ergste vermoeden. Is Hirsch Ballin niet bij machte maatregelen te nemen? Een fatsoenlijk mens kan beschuldigingen over pedofilie immers niet onbesproken laten. En al helemaal niet een minister van Justitie aanhoudende beschuldigingen en aangiftes tegen zijn hoogste ambtenaar en voornaamste raadgever.

N.B. Als de s-g geen pedofiel is, waarom neemt Demmink daartegen niet publiekelijk stelling en zwijgt hij daarover al jarenlang?

Afgezien daarvan is dit niet in het belang van de overgrote meerderheid van fatsoenlijke en goede rechters en ambtenaren bij Justitie. Hirsch Ballin brengt daarmee de rechtsstaat in gevaar. De vele reacties van lezers op Doodzonde tegen de Rechtsstaat liegen er overigens niet om. Duidelijk blijkt een snel afnemend vertrouwen in de Rechtsstaat en de rechterlijke macht, alsmede de politiek. Vandaar dat ik onlangs daarover een 4e boek gepubliceerd heb Schipholgate met als ondertitel Geachte heer Poot, ga door hou vol.

De belangrijkste reactie in een persoonlijke brief aan mij van 7 december 2009 heb ik daarin echter niet vermeld. Deze was afkomstig van een klokkenluider uit de recherchewereld en hoogst verontrustend. Ik citeer:

"Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici." (vet JP)

"Hij vertelde me toen over het pedofielen netwerk en de kwalijke rol die Joris Demmink daarbij speelde. Waar het om ging is dat er geen enkele twijfel was over de juistheid van de informatie."

“Ik sprak in die tijd echter nog met een 2e bron te weten een interim bedrijfsarts die werkzaam was bij zowel het ministerie van Justitie als bij VROM. Die bevestigde nog eens het verhaal van Demmink en de gebeurtenissen rondom het misbruik van de jongens en de gevolgen die dat had voor o.a. een chauffeur.”

Inmiddels heb ik c.q. heeft Chipshol een aantal diepgaande besprekingen met deze klokkenluider gevoerd. Bovendien met de Stichting Expertgroep Klokkenluiders in oprichting. Daarvan worden de oprichters Gerrit de Wit (voormalig recherchechef) voorzitter en Henk Laarman (voormalig rechercheur criminele inlichtingen) secretaris. Andere belangrijke leden zijn de klokkenluiders Harry Timmermans (Schiedamse parkmoord), Paul Schaap (Reactor Petten, tevens oprichter). Voorts Prof. Mr. Cees Schaap (geen familie) als forensisch expert. Tenslotte Paul van Buitenen, die in 2003 als Europees ambtenaar de EU-commissie onder voorzitterschap van Jacques Santer wegens corruptie tot terugtreden gedwongen heeft. Tezamen met De Wit heeft Van Buitenen Europa Transparant opgericht, welke partij in 2004 twee zetels in het Europarlement wist te verwerven, met Van Buitenen als fractievoorzitter.

Uit het persbericht van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders citeer ik "Het Stichtingsbestuur beoogt dat er erkende klokkenluiders professioneel actief worden in advisering en voorlichting en dat zij tevens daadwerkelijk begeleiding en ondersteuning geven aan melders van misstanden. In zowel de publieke als in de marktsector. Daarnaast informeerden en adviseerden zij leden van de Tweede Kamer, waarbij voortdurend werd gepleit voor de invoering van een daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders. Een feit is dat voor het initiatief brede steun bestaat in de Tweede Kamer!!" Ergens anders heb ik gelezen dat dit met name de VVD, SP en PVV betreft.

Welnu genoemde klokkenluidersbrief van 7 december 2009 aan mij persoonlijk was zo onthutsend dat ik besloten heb tot een diepgaand onderzoek. Daartoe heb ik een voormalig topambtenaar van Justitie, die rechtstreeks onder Demmink gewerkt en hem op buitenlandse reizen vergezeld heeft, om een rapport verzocht. Dat rapport, deel I in dit boek, is 15 februari 2010 uitgebracht en onthullend. Daaruit blijkt overduidelijk dat de werkelijke macht op Justitie bij s-g Demmink berust, bovendien nog veel verder reikt door zijn uitgebreide en machtige netwerk op andere ministeries. Voorts dat er sprake is van macht gebaseerd op terreur. Daarvan getuigt het eind van het eerste deel van zijn rapport. Daartoe citeer ik hier zijn advies in zijn geheel (blz. 9 en 10): "JD wordt van zeer ernstige misdrijven beschuldigd. Misbruik van zijn (macht-)positie wordt aangevoerd als argument, waarom hij er tot nu toe mee is weggekomen.

De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook, laat staan vuur, zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd. (vet JP) Als JD extreem vaak functioneel buiten de deur eet op rijkskosten hoeft hij niet te vertellen met wie hij at en wat de functionele aanleiding was voor die ontmoeting. In alle vergelijkingen is zijn gedrag op dit punt extreem. De arm van JD reikt tot de top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD. (vet JP)

JD heeft 9 jaar op rijkskosten de wereld bereisd en in de afgelopen twee jaar heeft hij op rijkskosten excessief intensief (functionele) gesprekken in (dure) restaurants gevoerd. Dat roept de vraag op of de functionele positie niet (mede) wordt gebruikt voor belangen die verband houden met zijn vermeende dubbelleven. Mijn advies is om met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de stukken op te vragen, die betrekking hebben op de dienstreizen buitenland van JD sinds 1993.

Daarnaast moet inzicht worden geëist in de namen van de tafelgenoten met aanduiding van het aan justitie gerelateerde belang.

Nog een enkele opmerking van cruciaal belang. De terughoudendheid van alle publieke media in de casus JD is opvallend. Oud-collega's met wie ik sprak reageren allen in dezelfde zin als Hilbrand Nawijn in de publicatie op internet. Het ademt steeds een verzuchting als: 'We weten toch dat er iets niet klopt, maar niemand kan het hard maken, dus ik ga er mijn handen niet aan branden.' Angst, echte angst voor repercussies is wat voortdurend een rol speelt. De verwevenheid van (delen van) de pers met het topcircuit (inclusief het Koninklijk Huis) in Den Haag en daarbuiten is een feit." (vet JP)

Dat deze angst zo niet terreur een cruciale rol speelt bij de handhaving van Demmink als s-g, staat buiten kijf en is geen theorie of verzinsel. Een blijk daarvan is het harde feit, dat deze voormalige Justitie-ambtenaar op het laatste moment geweigerd heeft de toegezegde nadere uitwerking van bepaalde onderdelen van zijn rapport aan Chipshol te verstrekken, uit vrees voor repercussies voor zijn gezin. Met als verklaring dat na besprekingen met voormalige collega's 4 banden van zijn auto lek geprikt zijn. Overigens is daarover een proces-verbaal opgesteld.

N.B. Wordt deze terreur ook uitgeoefend op Hirsch Ballin en is dat een verklaring voor zijn handhaving van Demmink als s-g? Het is maar een vraag. Voorts een verklaring voor de benoeming van Demmink tot s-g door de toenmalige minister Donner? Voorts een verklaring dat Balkenende de premier van "fatsoen moet je doen" passief blijft? Tenslotte dat Demmink, immers zelf ook uitermate chantabel, een willig werktuig van de regering is ten gunste van het staatsbedrijf Schiphol met name bij de vervanging van alle 3 rechters Monster c.s. in onze schadeprocedure tegen de luchthaven? Niet te vergeten de benoeming van Schiphol advocaat Koeman tot lid van de Raad van State? Het zijn maar vragen. Maar zij mogen langzamerhand wel eens beantwoord worden. Nederland als democratie , zij het niet meer Rechtsstaat, heeft immers niet voor niets een parlement: een zgn. volksvertegenwoordiging!!

Het laatste onderdeel van het onthullende rapport van deze voormalige topambtenaar is niet in dit 5e boek De Demmink Doofpot opgenomen. Het bleek nl. grotendeels te bestaan uit artikelen ontleend aan Micha Kat als bron. Vandaar dat ik deze journalist verzocht heb om eveneens een rapport over de s-g van Justitie op te stellen. Dat is in dit boek als deel II opgenomen. De daarbij gaande documenten als bewijsmateriaal zijn zo opmerkelijk en divers, dat deze apart achterin het boek als bijlagen (56) zijn opgenomen.

N.B. Het is mij bekend dat Micha Kat verguisd wordt en niet geliefd bij de pers is. Zeker niet bij NRC Handelsblad, waar hij redacteur geweest is en bij de Telegraaf waar hij benoemd was als correspondent voor Z.O.-Azië, echter op het laatste moment niet gehonoreerd.

In zekere zin is een en ander begrijpelijk. Soms zijn Kats conclusies nog niet bewezen en bezigt hij wel eens onparlementaire uitdrukkingen. Maar dan bevindt hij zich in goed gezelschap. Was het niet Balkenende die 3 jaar geleden Bos voor "leugenaar" etc. uitmaakte? En Marijnissen die een minister in het parlement "flapdrol" noemde?

Zou je niet uit je vel springen als slachtoffer van Westenberg als je vaststelt dat deze verkeerde rechter niet door Justitie aangepakt wordt? Integendeel, hoewel deze "leugenaar onder ede" schuldig is, heeft de Raad van de Rechtspraak, dus de belastingbetaler, zijn proceskosten van € 136.000 voor 100% vergoed. Bovendien heeft Hirsch Ballin deze verkeerde rechter een "tantième" van € 75.000 gegeven. Daarentegen heeft de journalist, een arme drommel zonder baan, zijn huis moeten verkopen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en moeten emigreren naar het voordelige Laos. Even bedenkelijk is dat ondanks de veroordeling van Westenberg door het Hof te Amsterdam op 23 juni 2009, Justitie hem ongemoeid liet waardoor ik als enige tegen deze rechter aangifte moest doen wegens meineed en valsheid in geschrifte.

Kat heb ik kort geleden gevraagd: "Micha waarom treed jij zo op en beklad jij gebouwen? Verzwak je niet je eigen positie met dit soort acties?" Zijn antwoord was: "Als Jood ben ik nog steeds verontwaardigd dat door de toenmalige verkeerde Nederlandse overheid zoveel Joden - nergens in Europa zoveel als in Nederland!- aan de Duitse bezetters overgeleverd en daardoor omgekomen zijn, zoals mijn familieleden. Thans laat de willige Nederlandse overheid de liegende Westenberg en de pedofiele crimineel Demmink ongehinderd als secretaris-generaal de baas spelen in Nederland. Daarom beklad ik gebouwen. Slechts zo krijg ik de aandacht. Opvallend is dat Demmink mij nooit heeft aangepakt wegens mijn artikelen over zijn pedofilie. Zoiets is toch veel ernstiger dan het bekladden van gebouwen waarvoor ik gearresteerd ben en wel vervolgd word." Kat behoort tot de uiterst kleine groep van dappere journalisten, die Demmink en Westenberg wel durven aanpakken. Wie zijn er nu fatsoenlijk? De journalisten die hoewel op de hoogte een oogje dichtdoen, of degenen die Westenberg en Demmink en zijn uitgebreide netwerk durven aanpakken? Hoe dan ook Chipshol heeft het aan zijn boek Topadvocatuur (2004), waarin zijn artikel De accountant en de grond rond Schiphol te danken dat Westenberg per 1 oktober 2009 moest aftreden, zij het 15 jaar te laat. Vandaar dat Chipshol deze "onfatsoenlijke journalist" als speurhond met als enige een uitgebreid dossier over Demmink (als er andere journalisten zijn met gegevens over deze s-g houd ik mij aanbevolen) ingeschakeld heeft. Mijn conclusie is dat ook al zou slechts 10% van Kats stellingen waar zijn handhaving van Demmink als s-g uit den boze is.

Dat wil niet zeggen dat ik geen kritiek heb op Kat. Zo ben ik het met hem oneens over zijn op één lijn stellen van de Paus met Demmink. De Paus is immers geen vermeend pedofiel. Als calvinist vind ik dat de Paus en de R.K.-kerk zich kenmerken door werken van barmhartigheid en naastenliefde. Voor zover mij bekend, kan s-g Demmink zich daarop niet beroemen. Wel vind ik dat de Paus met name wat misstanden betreft niet passief mag blijven, noch zich in zwijgen mag hullen. Dat geldt uiteraard ook voor de Koningin hoe veel achting ik ook voor Hare Majesteit heb. Integendeel juist daarom is ingrijpen snel geboden, mede omdat in haar naam Recht gesproken wordt. Niemand kan meer zeggen "Ich habe es nicht gewusst".

Tenslotte om elk misverstand te vermijden teken ik aan dat ik weliswaar 3 rapporteurs heb ingeschakeld voor nader onderzoek naar Demmink, maar niet verantwoordelijk ben voor de inhoud van hun rapporten. Hoewel een klokkenluider mij als eerste gerapporteerd heeft, komt de Stichting Expertgroep Klokkenluiders in mijn boek als laatste aan het woord. Klokkenluiders hebben dus zowel het eerste als het laatste woord, in deel III van dit boek. Laarman en De Wit hebben daarop het volste recht. Zij zijn en worden nl. zo slecht door de overheid behandeld, dat aan hun lange voorbeeldige carrières een einde kwam en bijna aan hun leven. Beiden kregen door alle ellende nl. een hartinfarct. Nochtans zijn zij niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel zij zijn de oprichters geworden van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.

Uit hun Expert opinion d.d. 5 mei 2010 inzake Misstanden Ministerie van Justitie citeer ik hun conclusies:

"Voormalig minister Donner heeft in 2003 m.b.t. zijn secretaris-generaal verklaard dat; "geen sprake is van rook laat staan van vuur". De facto neemt minister Hirsch Ballin sindsdien hetzelfde standpunt in. Dat standpunt is onhoudbaar en aan herziening toe. Op grond van de beoordeling van eerdergenoemde rapportages, en op grond van eigen vaststelling, waarbij met betrouwbare, relevante bronnen, onder meer bij Justitie is gesproken, stellen wij het volgende vast:

  • Er zijn sedert 2002 meerdere aangiften tegen de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie gedaan terzake pedofilie, waarvan in ieder geval in een van die aangiften onduidelijk is gebleven wat de status van behandeling, danwel de afdoening betreft.
  • Er is sprake van aanhoudende geruchten en negatieve publiciteit over de secretaris- generaal. Sedert 1998 is gepubliceerd in zowel de schrijvende media als op de TV (o.a. NOS, NOVA en Netwerk) over pedofielennetwerken en de mogelijke rol daarin, of daarbij, van justitiële ambtenaren en de betreffende secretaris-generaal.
  • Diverse bronnen bevestigen de benoeming van de secretaris-generaal in 2002 onder belastende omstandigheden. Opmerkelijk en zomogelijk verontrustend is dat minister Donner in 2002 de secretaris-generaal ondanks deze omstandigheden, publiciteit en beschuldigingen, heeft benoemd tot zijn hoogste ambtenaar bij Justitie.
  • De beschuldigingen van de veroordeelde Koerdische zakenman H.Baybasin, bij monde van zijn gemachtigde, advocaat Mr. A. van der Plas, aan het adres van de (rechts)Staat, haar gezagsdragers en ambtelijke vertegenwoordigers, zijn extreem en uitzonderlijk te noemen. Daarbij wordt gesteld dat sprake is van chantage van de secretaris-generaal i.v.m. pedofilie, welke chantage van een doorslaggevende rol en betekenis zou zijn geweest bij de veroordeling van Baybasin tot een levenslange gevangenisstraf. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de secretaris-generaal dankzij zijn machtspositie en netwerk binnen Openbaar Ministerie en Justitie, zelf invloed heeft uitgeoefend op de rechtsgang.
  • In de zogenoemde "Wabekepapers" (gespreksverslag d.d. 28 augustus 2003 met voormalig hoofdofficier van justitie Wabeke) wordt de pedofilie van de secretaris-generaal bevestigd.

Lees hierna de 3 rapporten van 3 totaal verschillende auteurs, een voormalig topambtenaar van Justitie, een journalist en 2 klokkenluiders, en beantwoord dan de vraag of u Demmink met zo'n "cv" zou benoemen tot topman van welke organisatie dan ook. Vanaf de Koninklijke Shell tot het kleinste bedrijf. Is het denkbaar dat bijvoorbeeld Jeroen van der Veer of Hans Wijers ooit tot CEO waren benoemd na zo lang en zo fel belaagd en beschuldigd te zijn van pedofilie? En stelt u zich vervolgens de vraag hoe het mogelijk is dat Demmink desondanks in 2002 door minister Donner tot s-g van Justitie benoemd is en tot op heden door minister Hirsch Ballin gehandhaafd blijft. Niet te vergeten dat minister-president Balkenende, "Fatsoen moet je doen", nooit ingegrepen heeft. Wat is daarvoor de verklaring? En wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse Rechtsstaat:

a) als Demmink inderdaad pedofiel blijkt te zijn?
b) geen pedofiel is maar wel lasterlijke verhalen de ronde blijven doen en tegen de verspreiders daarvan niet wordt opgetreden?


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets