Open brief aan Mr. Joris Demmink, nog steeds S_G Justitie

17-08-2010

Advertentie, geplaatst in NRC van 17-08-2010 en Haarlems Dagblad van 18-08-2010

Waarom zwijgt u als het graf? Zelfs na publicatie van De Demmink Doofpot, mijn 5e boek, reeds op 20 mei jl! Van de 10.000 exemplaren zijn er nog maar ca. 1.500 beschikbaar. U hebt dus niet over gebrek aan belangstelling te klagen.

Even opmerkelijk is het stilzwijgen van uw baas (?) Hirsch Ballin. Van Koning Willem I is de duidelijke uitspraak "wie zwijgt, stemt toe".

Geen enkele president-commissaris uit het bedrijfsleven kan en wil het zich overigens veroorloven na aanhoudende beschuldigingen en zelfs aangiftes tegen zijn CEO zijn kaken op elkaar te houden, laat staan deze te handhaven. Evenmin zou binnen het bedrijfsleven iemand die reeds jaren wegens pedofilie in opspraak is, ooit tot topman zijn benoemd. Waarom wel bij Justitie? Hoogst verontrustend. Hoewel reeds lang in opspraak vóór uw benoeming tot s-g in 2002, liet u zich ondanks hevige zelfs interne kritiek benoemen.

NB. Het is een publiek geheim dat met name uw voorganger mr. Borghouts zich hevig tegen uw benoeming verzet heeft.

Zelfs na publieke kritiek op uw bonnetjes-affaire bleef u zitten, werd dit zelfs vergoelijkt door Hirsch Ballin. Staat u boven de wet? Ik citeer daartoe uit mijn 3e boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat van 31 oktober 2009 pag. 255 "Is Hirsch Ballin wel de baas van Justitie? Of is dit de secretaris-generaal, die kennelijk zijn gangetje mag gaan, € 18.000 aan eten en vooral drinken mag uitgeven. Hirsch Ballin heeft dit nota bene vergoelijkt en slechts opgemerkt: 'De gemaakte kosten zijn soms aan de hoge kant maar van onrechtmatigheden is geen sprake.' Hoe weet deze minister dat zo zeker? Immers zijn s-g is niet alleen de s-g met veruit het hoogste bedrag voor etentjes maar is tevens de enige s-g die geen formulieren invult. Bovendien is zijn s-g de enige die wat de uitgaven van € 13.000 betreft, bonnetjes bewerkt met andere woorden geknoeid heeft. Tenslotte zijn er over € 5.000 uitgaven helemaal geen bonnetjes. Met wie heeft de s-g dan gegeten en gedronken? Deze Joris Demmink is publiekelijk beschuldigd van pedofilie."

Daarna op pag. 256 "Verheugend is dat NRC Handelsblad wel aan de bonnetjes een aantal artikelen heeft gewijd op 12 en 14 september en zelfs een hoofdredactioneel commentaar Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties slecht voorbeeld". NRC heeft het daarbij helaas gelaten. Moeten laten?

Daarentegen is de onkreukbare Borghouts als Commissaris van de Koningin Noord-Holland inmiddels wel afgetreden wegens een bonnetjes-affaire niet van hemzelf maar van zijn gedeputeerde Hooijmaijers. "Vrijwillig, wat een voorbeeld zou moeten zijn voor Demmink en Hirsch Ballin." pag. 256.

Opmerkelijk en verontrustend is niet alleen dat u ooit bent benoemd tot s-g maar ook dat u zich al die jaren ongestraft heeft kunnen handhaven. Een klokkenluider uit de recherche-wereld schreef mij hierover: "Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat er sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici. (vet JP) … Hij vertelde me toen over het pedofielen netwerk en de kwalijke rol die Joris Demmink daarbij speelde. Waar het om ging is dat er geen enkele twijfel was over de juistheid van de informatie. … Ik sprak in die tijd echter nog met een 2e bron te weten een interim bedrijfsarts die werkzaam was bij zowel het ministerie van Justitie als bij VROM. Die bevestigde nog eens het verhaal van Demmink en de gebeurtenissen rondom het misbruik van de jongens en de gevolgen die dat had voor o.a. een chauffeur." Citaten uit De Demmink Doofpot pag. 7.

Dat is de eerste zo niet belangrijkste verklaring. De tweede is het stilzwijgen van de pers, doodsbang voor uw machtsmisbruik (detournement de pouvoir). Ik geef slechts één voorbeeld. Op onze persconferentie in Nieuwspoort over De Demmink Doofpot op 6 juni jl. verschenen 15 vertegenwoordigers van de pers waaronder 5 van de NOS radio en tv. Slechts Trouw en een aantal regionale bladen publiceerden daarover. De NOS opmerkelijk genoeg niet. Kort daarop schreef de gedreven vergevorderde NOS-reporter Jeroen de Jager die nota bene op het punt van publiceren stond: "Via deze mail wil ik je informeren dat ik me niet langer bezighoud met het Dossier Demmink. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking."

De derde verklaring is het in gebreke blijven van onze volksvertegenwoordiging. Een vooraanstaand parlementariër vroeg mijn zoon Peter en mij: "Waar is de smoking gun?" Ons antwoord was: "Het zoeken dan wel vinden is niet onze taak, overigens onnodig. Voldoende is immers de vraag of een s-g zo zeer in opspraak en zo gevaarlijk benoemd had mogen worden en zo lang gehandhaafd ondanks meerdere aangiften en beschuldigingen van meerdere anonieme bronnen."

Het OM heeft onlangs medegedeeld naar aanleiding van de in juni tegen u gedane aangifte een onderzoek in te gaan stellen. Maar wie is de baas van het OM? U zelf! Wat kan men van zo'n onderzoek verwachten? Immers lopende het onderzoek bent u niet op non-actief gesteld maar rustig blijven zitten. Bovendien zijn alle 4 procureurs-generaal benoemd na uw aantreden in 2002, waaronder mr. Brouwer als topman van het OM. Veelzeggend is dat ook het OM sinds het verschijnen van De Demmink Doofpot niets van zich heeft laten horen en mij niet heeft benaderd ondanks het feit dat daarin meerdere anonieme bronnen werkzaam bij Justitie zijn opgevoerd.

Zo gezien is het onontkoombaar dat op korte termijn een parlementair onderzoek wordt gestart ter wille van het herstel van de Rechtsstaat.

Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)
Oprichter Chipshol, Eurowoningen en Eurohome France

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets