Oud-justitiedirecteuren roepen met Stichting Restore Justice op tot haast met herzieningsverzoek Baybasin

16-12-2016

De Stichting Restore Justice heeft op 22 november 2016 een brandbrief gestuurd aan Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Mr. D.J.C. Aben, over het herzieningsverzoek in de kwestie Baybasin. In het bestuur van de stichting zitten onder meer econoom Drs. Jacques van Huet, algemeen en voormalig regionaal directeur Penitentiaire Inrichtingen en voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen; en Drs. J.A. Poelmann, forensisch gedragskundige, voormalig gevangenisdirecteur, voorzitter Raad van Bestuur Pompestichting, instelling voor tbs en forensische geestelijke gezondheidszorg. Laten we zeggen: heren die Justitie goed kennen en weten waar ze over praten als het over 'detentie' gaat.

Het herzieningsverzoek in de zaak van de al 18 jaar naar alle waarschijnlijkheid onschuldig vastzittende Koerd Huseyin Baybasin loopt al vijfenhalf jaar en wordt steeds opnieuw opgeschort... Justitie maakt maar geen haast terwijl er een overweldigende hoeveelheid nieuwe bewijzen (meer dan 100 (!) nieuwe gronden, voorgelegd door advocaat Adèle van der Plas) zijn aangedragen dat hij ten onrechte achter de tralies zit. De oud-Justitietopmannen doen via de Stichting Restore Justice een ernstig beroep op Aben om een eind te maken aan dit onrecht. Maar ook de brief aan Aben is ontvangen met een storm van stilte, zelfs een ontvangstbevestiging kon er niet af.

In hun brief wijzen Van Huet en Poelman erop dat tal van feiten aangedragen advocaat Van der Plas en professor Ton Derksen, wetenschapsfilosoof en auteur van het boek 'Verknipt Bewijs' de basis onder de veroordeling van Baybasin volledig onderuit halen. Hier blijkt zelfs uit dat er opzet in het spel is geweest om tot levenslange gevangenisstraf van Baybasin te komen. Extra vraagtekens zijn hierbij te plaatsen door de eerdere vaststelling dat Joris Demmink zich meermalen persoonlijk met de zaak-Baybasin heeft bemoeid.

Het vermoeden dat er iets grondig “mis” is met deze zaak zou reden moeten zijn voor een voortvarende en zorgvuldige beoordeling van het verzoek de veroordeling van Baybasin te herzien, maar de briefschrijvers
stellen vast "dat het uitblijven van een conclusie, 5,5 jaar na indiening van een herzieningsverzoek, zelfs het uitblijven van een voorlopige conclusie, een unicum is in de Nederlandse rechtspraak." en vragen zich af of het zo lang uitblijven van een uitspraak niet in strijd is met het uitgangspunt van “redelijke termijn”.

"Stel nu eens dat er inderdaad voldoende gronden zijn voor een herziening en dat herziening zou uitmonden in vrijspraak. In hoeverre zou dan ooit nog een bijna 20 jaar durende detentie gerechtvaardigd kunnen worden, een - in dat geval - onterechte straf, en daarbij nog eens temeer daar het Openbaar Ministerie nu al bijna 6 jaar wikt en weegt over een - ons inziens gerechtvaardigd - verzoek tot herziening."
 
Van Huet en Poelman wijzen erop dat Baybasin veel te lang in onzekerheid wordt gelaten, terwijl hij zich tijdens zijn detentie bovendien respectloze en buitenproportionele maatregelen moet laten welgevallen. "Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat de onheuse bejegening van hogerhand wordt opgedragen aan de leiding van de vele penitentiaire inrichtingen die de heer Baybasin hebben gehuisvest."
 
Zij vragen Aben duidelijkheid te verschaffen over het moment waarop hij nu eindelijk denkt te zullen concluderen: "Gezien de context van onze brief hopen we dat dit zo spoedig mogelijk zal zijn; het zicht geven op een stip aan de horizon achten wij ten minste recht doende aan direct betrokkenen en in het algemeen aan diegenen die het vertrouwen in de afronding van dit herzieningsverzoek dreigen te verliezen."

De integrale brief leest u hieronder:

Edelhoogachtbare heer,
 
Inzake een herzieningsverzoek betreffende de heer H. Baybasin, ingediend 18 april 2011, richten wij ons tot U met het volgende:
 
Wij zijn ervan overtuigd dat U het door de advocaat van de heer Baybasin, Mevr. Mr. A. Van der Plas, in 2011 ingediende verzoek om herziening grondig hebt bestudeerd en doende bent antwoorden te formuleren op de ruim 100 aanvullende nova, ofwel nieuw gronden, die door haar begin dit jaar aan U zijn voorgelegd. Die zorgvuldigheid achten ook wij in het belang van de voortgang van dit proces, dat wij met grote belangstelling volgen. Kennis nemend van de stukken tot dusver begrijpen wij dat een conclusie niet gemakkelijk en zeker niet lichtvaardig te formuleren is als antwoord op door de advocaat aangedragen en onder andere door Prof. Derksen gepresenteerde nieuwe feiten: feiten, die ons inziens zwaarwegende ondersteuning krijgen in de analyse van de originele audiogeluidsdragers, waarop indertijd de veroordeling voor 90% in eerste en tweede aanleg door rechtbank en hof den Bosch is gebaseerd. Daarbij komt dat - zou U tot het oordeel komen dat deze veronderstelde feiten (zelfs al is het maar gedeeltelijk) juist zouden zijn - een dienovereenkomstige conclusie op basis daarvan het Openbaar Ministerie op haar grondvesten zal doen schudden en dat het vertrouwen in de rechtsstaat een forse deuk zal oplopen. De advocaat bepleit immers dat er opzet in het spel is geweest om tot een veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf van de heer Baybasin te komen. Wij begrijpen dat een conclusie, die tegemoetkomt aan het door de verdediging gedane herzieningsverzoek, zwaar zal wegen.
 
Anderzijds kan het een leek, leken zoals wij, niet zijn ontgaan dat met name de door Prof. Derksen gegeven analyses in zijn recente boeken*, voedsel geven aan de door de advocaat naar voren gebrachte vermoedens van manipulatie en/of geknoei met bewijsstukken, die de doorslaggevende grondslag vormden voor het oordeel van de Rechters indertijd. Met name de door Prof. Derksen beschreven analyse van de originele geluidsdagers, die overigens pas in een zeer laat stadium, bijna 5 jaar na het indienen van het herzieningsverzoek, ter beschikking van de verdediging zijn gesteld, geven aanleiding tot het vermoeden dat er iets grondig “mis” is met deze zaak. Zelfs zonder deskundigen te raadplegen zou U, de telefoontaps en de vertalingen van de gesprekken bestuderende, zelf tot die conclusie hebben kunnen komen.

Daarbij stellen wij vast dat het uitblijven van een conclusie, 5,5 jaar na indiening van een herzieningsverzoek, zelfs het uitblijven van een voorlopige conclusie, een unicum is in de Nederlandse rechtspraak. De vraag die wij U willen stellen is of het zo lang uitblijven van een uitspraak niet in strijd is met het uitgangspunt van “redelijke termijn”, ook al betreft het hier een herzieningsverzoek. En al zou over redelijke termijn ter zake niets geregeld zijn, dan nog zou acht geslagen kunnen worden op het algemeen rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid. Of, om het in gewoon Nederlands te zeggen: verdient ook een levenslang gestrafte, zoals de heer Baybasin, niet binnen een redelijk termijn een uitspraak (duidelijkheid) over diens verzoek om herziening, gegeven het niet onaanzienlijke aantal vermeende feiten die als novum zijn aangedragen en door zijn verdedigers met argumenten worden gestaafd.

En, stel nu eens dat er inderdaad voldoende gronden zijn voor een herziening en dat herziening zou uitmonden in vrijspraak. In hoeverre zou dan ooit nog een bijna 20 jaar durende detentie gerechtvaardigd kunnen worden,
een - in dat geval - onterechte straf, en daarbij nog eens temeer daar het Openbaar Ministerie nu al bijna 6 jaar wikt en weegt over een - ons inziens gerechtvaardigd - verzoek tot herziening. Is hier, nogmaals in dat geval, geen sprake van extra leedtoevoeging.
 
Als “deskundigen” inzake detentie, detentie-schade en als voormalig hoeders van humane strafexecutie, maken wij ons ernstig zorgen over het lot van de heer Baybasin. Hij wordt lang in onzekerheid gelaten; daarnaast - U bent daarvan op de hoogte - wordt hij, naar ons inzicht, extra gehinderd en benadeeld in zijn rechten als gedetineerde. Wij hebben reeds diverse keren opheldering gevraagd bij onze oud-collega’s in het Gevangeniswezen over de respectloze en buitenproportionele maatregelen die de heer Baybasin zich moet laten welgevallen. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat de onheuse bejegening van hogerhand wordt opgedragen aan de leiding van de vele penitentiaire inrichtingen die de heer Baybasin hebben gehuisvest. Het zeulen met levenslang gestrafte gedetineerden is schadelijk: het telkens opnieuw moeten bepleiten van rechten, afspraken o.a. over medische zorg, en overplaatsingen naar inrichtingen die geen of nauwelijks ervaring hebben met levenslang gestraften, dit alles maakt dat de detentie van de heer Baybasin onnodig leed toevoegt aan zijn straf, hetgeen in strijd is met wet- en regelgeving.
 
Door diverse medewerkers werkzaam in Penitentiaire Inrichtingen, maar ook door burgers die zich het lot van de heer Baybasin aantrekken, die kennis genomen hebben van het herzieningsverzoek, worden wij als oud-bestuurders/directeuren van dergelijke inrichtingen aangesproken en verzocht in deze stelling te nemen. Uitdrukkelijk willen wij U laten weten dat wij ons distantiëren van complotdenkers, fantasten en sensatiezoekende burgers die via de sociale media een punt willen maken. Wij zijn echter goed ingelicht over de zaak Baybasin, communiceren met vertegenwoordigers van serieuze media en spreken met politici en diverse vertegenwoordigers van de zittende en staande magistratuur.

Op grond van bovenstaande zouden wij U willen verzoeken aan betrokkenen, in de eerste plaats de herzieningsverzoeker en diens advocaat, mede in het publiek belang, duidelijkheid te willen verschaffen over het moment waarop U meent te zullen concluderen. Gezien de context van onze brief hopen we dat dit zo spoedig mogelijk zal zijn; het zicht geven op een stip aan de horizon achten wij ten minste recht doende aan direct betrokkenen en in het algemeen aan diegenen die het vertrouwen in de afronding van dit herzieningsverzoek dreigen te verliezen.
 
Hoogachtend,

Het Bestuur van de Stichting Restore Justice**,

Voor deze,

Drs. J. Van Huet, voorzitter Drs. J.A. Poelmann, secretaris

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets